Wie zijn wij en wat doen wij?

Voor wie zijn wij er?

Stichting Stampershuis wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van volwassenen met een lichte tot matige verstandelijke beperking (mentale leeftijd tussen de 3 en 6 jaar), al dan niet in combinatie met gedragsproblemen, een autisme spectrum of/en lichamelijke handicap of met een symptomatologie die vergelijkbaar is met deze doelgroep en die daarom baat hebben bij ons brede, maatschappelijk geïntegreerde en individueel gerichte 24-uurs zorgaanbod. Gekozen is voor een verticale leeftijdsopbouw, zodat mensen van diverse leeftijden terecht kunnen. Er wordt geen onderscheid gemaakt in sekse, etnische afkomst of geloofsovertuiging.

Om te kunnen wonen of dagbesteding af te kunnen nemen bij het Stampershuis dient de cliënt te beschikken over (of in aanmerking te komen voor) een VG indicatie ZZP 4, 5 of 6 afgegeven door het CIZ en een WLZ-PGB behorende bij de indicatie. Helaas wordt er geen zorg geleverd vanuit WLZ-ZIN of WMO.

De mate van toezicht zal worden toegespitst op de zorgzwaarte, individuele gezondheidsrisico's en specifieke situaties en wensen van de cliënten. De samenstelling van de groep is zeer belangrijk. De aard van de beperking mag geen belemmeringen opleveren voor de andere cliënten. Bij de groepssamenstelling wordt gelet op zelfstandigheid, sociale redzaamheid, zelfredzaamheid en eventuele speciale hulpvragen. Aandoeningen als o.a. epilepsie, diabetes, andere gezondheidsproblemen die met medicatie onder controle blijven, zijn in principe geen belemmering. De overeenkomsten, maar vooral ook de verschillen moeten voor een stimulerende cohesie zorgen tussen de cliënten. Sommige cliënten zijn uitgesloten van onze zorg, bij vragen hierover kunt u contact opnemen met directie. 


Hoe helpen wij?

Ons zorgaanbod onderscheidt zich op meerdere vlakken van het reguliere aanbod. Zo wordt de zorg niet ingekocht bij een grotere zorgaanbieder, in tegenstelling zetten wij ons met een klein team van deskundige medewerkers in om alle vormen van ondersteuning aan te laten sluiten op de vragen en de wensen van cliënten die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Deze ondersteuning bestaat o.a. uit:

  • individuele begeleiding bieden bij verscheidene vraagstukken
  • aanbieden van een zinvolle dagactiviteit
  • helpen structureren van de dag
  • helpen bij algemene dagelijkse levensbehoeften (ADL) zoals schoenveters strikken en broodsmeren
  • ondersteunen bij het uitvoeren van persoonlijke verzorgingstaken zoals douchen en tanden poetsen
  • uitvoeren van verpleegtechnische handelingen
  • aanleren van sociale vaardigheden
  • bieden van veiligheid
  • helpen en ondersteunen bij vervoer
  • organiseren van het huishouden en het verzorgen van maaltijden

Tevens woont de zorgmanager samen met de cliënten op de woonvorm. Dit draagt bij aan een positieve familiecultuur waarbij men elkaar kent, waar cliënten zich gelukkig voelen in een vertrouwde en warme omgeving en waarbij welzijn en zorg geïntegreerd wordt aangeboden door professionals die de cliënten door en door kennen.


Samen

Wat we bij Stichting Stampershuis ook doen – we doen het samen; samen wonen, samen werken, samen praten, samen spelen, samen lachen en huilen. Samen met onze cliënten, hun familie, hun netwerk, maar ook met medewerkers en professionals uit andere disciplines. Wij zijn gemotiveerd om er samen iets van te maken.

Samen met cliënten…

Wij werken niet voor, maar samen mét onze cliënten. Van hen leren we nog elke dag. In onze zorg staan de dialoog en relatie centraal. We gaan uit van de individuele wensen van onze cliënten, hun ouders en verwanten. Daar stemmen we onze begeleiding op af. Natuurlijk zijn er soms regels nodig, maar veel liever bekijken wij wat de cliënt als persoon nodig heeft. Waar de een wat meer kan hebben, is de ander juist erg kwetsbaar. Wij letten goed op signalen die de cliënt geeft en passen onze zorg aan op de persoonlijke behoeften en mogelijkheden. Als de cliënt gelukkig is, zijn wij dat ook.

…en hun omgeving

Niet alleen ouders en verwanten, maar ook mantelzorgers en vrijwilligers spelen een grote rol in de begeleiding en ondersteuning van onze cliënten. Zonder hen kunnen we niet. De komende jaren willen we onze samenwerking met vrijwilligers verder intensiveren.

Samen met onze collega’s

Voor onze doelgroep is het met oog op de structuur die zij behoeven van groot belang dat zij dagelijks dezelfde gezichten zien. Stichting Stampershuis werkt met een klein team van vast personeel, aangevuld door leerlingen uit het middelbaar beroeps onderwijs en vrijwilligers, welke wordt aangestuurd door zorgmanager Astrid UijtdeHaag. Zij is verantwoordelijk voor de directe zorg die geleverd wordt aan de cliënten. Tevens onderhoudt zij het contact met samenwerkingspartners en wettelijk vertegenwoordigers. Lewiesa Geurink is aangesteld als bestuurder-directeur en is hoofdverantwoordelijke voor de algemene dagelijkse gang van zaken, zoals personeelszaken, marketing, financiën en beleidswerk.

Door goed naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren, komen we tot nieuwe werkvormen en maatwerk. Met regelmaat houden wij vergaderingen waar de cliënten centraal staan, maar ook over mogelijke verbeteringen op de werkvloer om het werken en zorgen nog aangenamer te maken. De medewerkers worden gestimuleerd verbetersuggesties te doen en tekortkomingen te signaleren. We streven er naar een klein vast team van competente medewerkers te hebben die de cliënten door en door kennen.

Samen met andere (zorg-)aanbieders

Stichting Stampershuis is zich er van bewust dat goede zorg in een kleinschalige omgeving alleen geleverd kan worden door samen te werken met andere organisaties. Voor dagelijkse zorg is er intensief contact met huisartsengroep en apotheek Nieuw Gastel, fysiotherapeuten praktijk van Zuilichem, tandartsenpraktijk het Centrum, maar ook met de externe dagbestedingen waar onze cliënten aan deelnemen om de zorg op elkaar af te stemmen. Tevens bestaat er de mogelijkheid om voor behandeling zoals logopedie, gedragstherapie, speltherapie en systeemtherapie, maar ook onderzoek gebruik te maken van de professionals werkzaam bij de polikliniek van de Zuidwester (of in overleg een andere polikliniek naar keuze). Om de medezeggenschap binnen de woonvorm te verbeteren heeft de stichting overeenkomsten afgesloten met een onafhankelijke klachtenfunctionaris en een geschillencommissie. Tevens is er een overeenkomst afgesloten met een onafhankelijk onderzoeksbureau dat één keer in de drie jaar een cliënttevredenheidsonderzoek uitvoert.