Medezeggenschap

Waar zeggenschap van cliënten in de vorm van regie over het eigen zorgproces de basis vormt voor dienstverlening binnen het Stampershuis, wordt de medezeggenschap van cliënten, ouders, vertegenwoordigers, behandelaars en werknemers als belangrijk aanvullend instrument gezien. Alle betrokken partijen hebben het regelmatig over zeggenschap en medezeggenschap op verscheidene formele (o.a. periodieke metingen, ouderavonden, cliëntenoverleg) en informele manieren zoals bij de avondmaal of onder genot van een kopje thee of koffie. Net als in een gewoon gezin wordt er gezamenlijk gekookt en gegeten. De maaltijd biedt tevens een moment waarop nieuwtjes worden uitgewisseld en ervaringen worden besproken.


Cliëntenoverleg

In zorg waar de cliënt centraal staat is cliëntenmedezeggenschap van onmisbare waarde. In de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg is vastgesteld dat de cliënten van instellingen in de gezondheidszorg inspraak hebben door middel van een cliëntenraad. Echter vanwege de kleinschaligheid van Stichting Stampershuis en het niveau van de cliënten is het niet haalbaar een cliëntenraad op te zetten. Daarvoor liggen het houden van een cliëntenoverleg bijgewoond door de cliënten van de dagbesteding meer voor de hand. Iedere cliënt van het Stampershuis mag tijdens een cliëntenoverleg zeggen of kenbaar maken wat hij of zij belangrijk vindt en geven ze advies over zaken die direct invloed hebben op de ervaring van de cliënt, zoals zorg, werk, dagbesteding, gezondheid, hygiëne, huisregels, voeding en veiligheid. Deze overleggen zijn er minstens zes keer per jaar. Er is altijd een (coördinerend) begeleider bij aanwezig. Van elk cliëntenonverleg wordt een verslag gemaakt. Een kopie van het verslag wordt verspreid aan de wettelijk vertegenwoordigers van de cliënten.


Ouderavonden  

Ouders en belangenbehartigers van cliënten vergaderen minstens twee keer per jaar in aanwezigheid van de zorgmanager en bestuurder-directeur. Deze vergaderingen worden ouderavonden genoemd. Het doel van deze ouderavonden is het nader toelichten van veranderingen of belangrijke aandachtspunten met betrekking tot de dienstverleningssituatie voor de cliënt. De ouders en belangenbehartigers van de cliënten hebben het recht om tijdens deze ouderavonden advies te geven aan de zorgaanbieder over alle onderwerpen die voor de cliënten belangrijk zijn.

Door onderstaande folder te downloaden kunt u meer informatie lezen over hoe de medezeggenschap is geregeld binnen het Stampershuis.


Elektronisch Cliënt Dossier (ECD)

In een elektronisch cliëntendossier (ECD) worden alle gegevens van de cliënt geregistreerd. Tevens omvat het ECD alle informatie die in het zorgplan dient te zijn opgenomen. Middels een rapportage systeem wordt er driemaal daags gerapporteerd hoe het met de cliënt gaat en of er bijzonderheden zijn. Gemachtigde vertegenwoordigers hebben de mogelijkheid mee te lezen en schrijven, zodat zij ten allen tijden op de hoogte zijn van hoe het gaat met de directe zorg. 

Klik hier om het bestand Folder medezeggenschap.pdf te downloaden.

Klik hier om het bestand Rapportage Stampershuis mei 2016.pdf te downloaden.

Klik hier om het bestand Rapportage Stampershuis september 2019.pdf te downloaden.

Klik hier om het bestand Rapportage Stampershuis 2022.pdf te downloaden.